Search

English

لوازم رد‌وبدل‌شده در ملاقات

آیا زندانی یا بازداشتی می‌تواند در وقت ملاقات لوازمی را از داخل زندان به افراد ملاقات‌کننده‌اش بدهد یا از آن ها چیزی بگیرد؟ در کل، رد و بدل‌کردن نامه یا اشیاء مجاز، بدون اجازه رئیس زندان یا نماینده او ممنوع است. بنابراین رد و بدل هرگونه نامه یا حتی شیء مجاز، مشروط به اجازه رئیس زندان یا نماینده اوست.

در کل، پرداخت وجه نقد، تبادل نامه یا هر شیء دیگر بین زندانی و ملاقات‌کننده ممنوع است. بر اساس مواد ۲۲۰ و ۲۲۱ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، اگر در زمان ملاقات، وسایلی بین زندانی و ملاقات‌کننده رد و بدل شود، مأمور ملاقات می‌تواند آن اشیاء را توقیف کند. در این صورت ۲ وضعیت پیش می‌آید یکی اینکه وسایل رد و بدل‌شده، از وسایل مجاز هستند و نگهداری آن‌ها برای اشخاص، قانوناً ممنوع نیست، که در این صورت آن وسایل در پایان ملاقات به ملاقات‌کننده‌ها مسترد می‌شود دوم اینکه اگر وسایل رد و بدل‌شده، از وسایل ممنوعه باشند یا از وسایلی باشند که نگهداری آنها جنبه مجرمانه دارد، در این صورت صورت‌جلسه‌ای تنظیم شده و موضوع به رئیس زندان گزارش می‌شود تا به مرجع قضائی مربوط گزارش شود.

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...