Search

English

درخواست کتاب، از خارج از زندان


آیا زندانیان حق دارند که از بیرون زندان درخواست کتاب کنند؟ بله. زندانیان می‌توانند هر نوع کتاب مجازی را درخواست کنند تا از بیرون زندان تهیه شده و در اختیارشان قرار بگیرد. کتاب یکی از اشیاء و لوازمی است که نگهداری آن توسط زندانی مجاز است و لزوماً چنین نیست که همه کتاب‌های مجاز که مورد نیاز زندانی است، در زندان وجود داشته باشد. بنا بر مواد ۶۹ و ۲۳۲ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، زندانی حق دارد که برای برخورداری از کتاب مورد نیازش درخواست تهیه آن را از بیرون زندان داشته باشد. ضمن اینکه ارسال محموله‌های پستی به زندانی، قانوناً منعی ندارد و در صورتی که محموله‌ای حاوی کتاب یا کتاب‌های مجاز باشد، تحویل آن به زندانی مشکلی ندارد.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...