Search

English

جلسه ۳: ویژگی‌های حکومت دموکراتیک

پرسش‌های این درس

١ – سه شرط وجودی یک حکومت دموکراتیک کدام اند؟

۱ – چگونه انتخابات برای تعین رئیس حکومت در دموکراسی پاسخگو بودن نظام را سبب میشود؟

۱ – ترتیبات نهادینه مورد استفاده در دولتهای دموکراتیک برای پاسخگویی کداماند؟

٤ – مهمترین نهادهایی که در دموکراسی تأمینکننده پاسخگویی هستند، کداماند؟

٥ – چگونه انتخابات و نظامهای انتخاباتی مختلف پاسخگویی را ممکن میسازند

احزاب سیاسی چگونه پاسخگویی نظام دموکراتیک را ممکن میسازند؟

٧ – قوه مجریه چه کارهایی را باید برای پوشش دادن به مهمترین وظایف دولت انجام دهد؟

٨ – پایداری یک دموکراسی سالم در گرو چیست؟

دموکراسی چیست؟ دموکراسی شیوه کشورداری است که تمام مردم در امور کشور و تصمیم گیری های دولت از راه انتخاب...
۱ – ارزش ها و اصول بنيادين دموکراسی کدام اند؟ ۲ – چه رابطه ای ميان دموکراسی و عدالت وجود...
پرسش‌های این درس ١ – سه شرط وجودی یک حکومت دموکراتیک کدام اند؟ ۱ – چگونه انتخابات برای تعین رئیس...
پرسش‌های این درس ١ – حکومت قانون در مغرب‌زمین چگونه به میراث گذارده شد و برخی از ویژگیهای آن کدام اند؟ ۲...
۱ – جامعه مدنی چيست؟ ۲ – اهميت فکرت جامعه مدنی در چيست؟ ۳ – جايگاه جامعه مدنی در نظام های دموکراتيک،...
۱ – کدام حقوق در دموکراسی به رسميت شناخته شده اند؟ ۲ – شکوفايی دموکراسی مستلزم چه چيزی از جانب شهروندان...
چرا برخی از جوامع به دمکراسی دست یافتند و  برخی هنوز در برابر آن مقاومت می کنند؟  (Democratic...
–کدام عوامل روی گشايش فرآيندهای گذار به دموکراسی مؤثر بوده اند؟ -کدام شرايط اجتماعی برای رشد...

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی