Search

English

جلسه ۶: درباره حقوق و مسئوليت‌های شهروندان دموکراتيک

۱ – کدام حقوق در دموکراسی به رسميت شناخته شده اند؟

۲ – شکوفايی دموکراسی مستلزم چه چيزی از جانب شهروندان است؟

۳ – مسئوليت شهروند در دموکراسی به چه معنی است؟

٤ – حقوق و مسئوليت های شهروند در دموکراسی کدام اند؟

٥ – شهروندان چگونه می تواند در دموکراسی بر تصميم ها نظارت داشته و بر تدوين و اتخاذ آن ها تأثيرگذار باشند؟

٦ – چه رابطه ای ميان دموکراسی و کرامت انسانی وجود دارد؟

کدام حقوق در دمکراسی ها به رسمیت شناخته شده اند؟

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی