English

جلسه سوم: رضایت و نافرمانی مدنی

در این جلسه از تحلیل مفهوم رضایت آغاز می کنیم و از نقش رضایت در نظام های دموکراتیک می پرسیم. بعد به این موضوع می پردازیم که قلمرو و محدوده اقتدار نظام دموکراتیک تا کجا کشیده می شود. درباره پرسش هایی از این دست تأمل می کنیم که: اقتدار سیاسی دموکراتیک تحت چه شرایطی از میان می رود؟ نافرمانی مدنی چیست و چه تفاوت هایی با سایر انواع رفتارهای قانون شکنانه دارد؟

قدرت سیاسی و اقتدار سیاسی دو پدیده متفاوتند. درک درست اقتدار نظام های سیاسی در گرو درک تفاوت های این...
در این جلسه با تحلیل پیچیده تری از قدرت سیاسی آشنا می‌شویم و این موضوع را مورد تحلیل قرار خواهیم داد...
در این جلسه از تحلیل مفهوم رضایت آغاز می کنیم و از نقش رضایت در نظام های دموکراتیک می پرسیم. بعد به این...

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی