English

جلسه ۲: سرچشمه های اقتدار سیاسی

در این جلسه با تحلیل پیچیده تری از قدرت سیاسی آشنا می‌شویم و این موضوع را مورد تحلیل قرار خواهیم داد که سطوح مختلف اعمال قدرت سیاسی با چه سازوکارهایی بر مشارکت سیاسی شهروندان تأثیر می‌گذارد. پس از تحلیل ویژگی‌های اقتدار سیاسی دولت مدرن، به نظریه‌های گوناگونی نظر می‌افکنیم که درباره سرچشمه‌های اقتدار سیاسی عرضه شده‌اند. در پایان، یکی از مهمترین نقدهایی را بررسی می‌کنیم که بر نظریه اقتدار مبتنی بر رضایت وارد شده است.

قدرت سیاسی و اقتدار سیاسی دو پدیده متفاوتند. درک درست اقتدار نظام های سیاسی در گرو درک تفاوت های این...
در این جلسه با تحلیل پیچیده تری از قدرت سیاسی آشنا می‌شویم و این موضوع را مورد تحلیل قرار خواهیم داد...
در این جلسه از تحلیل مفهوم رضایت آغاز می کنیم و از نقش رضایت در نظام های دموکراتیک می پرسیم. بعد به این...

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی