Search

English

وبینار اول: فرهنگ سیاسی، جامعه و حکومت

چه عناصری در فرهنگ سیاسی ایران جامعه و حکومت را به هم پیوند می‌دهد و کدام عناصر آن‌ها را از هم‌دیگر جدا می‌کند؟ آیا  مفاهیم، برداشت‌ها و ایده‌آل‌های موجود در فرهنگ سیاسی که مستقیماً به سیاست داخلی مربوط می‌شوند، در سیاست خارجی نیز اثرگذارند؟ آیا ارزش‌های مربوط به دموکراسی با ارزش‌های مربوط به امنیت و صلح منطقه‌ای ارتباطی دارند؟

 

چه عناصری در فرهنگ سیاسی ایران جامعه و حکومت را به هم پیوند می‌دهد و کدام عناصر آن‌ها را از هم‌دیگر جدا...
آیا می‌توان شاخص‌هایی را بازشناسی کرد که فارغ از این یا آن حکومت در سیاست خارجی ایران تداوم یافته است؟...
آیا برقراری صلح در خاورمیانه بدون تغییری بنیادی در فرهنگ سیاسی تک تک کشورهای آن ممکن است؟ در موقعیت تنش...

تاریخ

2013

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی