Search

English

جلسه ۶: پنج مرحله برای نوآوری تاکتیکی در حقوق بشر

پیش‌درآمد درس شمارۀ ۶
مرحلۀ پنجم و فراتر – تهیۀ برنامۀ عملیاتی – ترکیب استراتژی و تاکتیک و فعال کردن آنها

پنج مرحله برای نوآوری تاکتیکی
١. شناسایی مسئله
٢. تدوین بینش و هدف مشترک
٣. تعریف میدان عملیاتی (Terrain) با استفاده از ابزار نقشۀ تاکتیکی و طیف همپیمانان (Tactical Map and Spectrum of Allies)
شناسایی مجموعۀ روابط پیرامونِ مسئلۀ اجتماعیِ شناسایی شده و مورد نظر
شناسایی رشتۀ تسلسلِ همپیمانان و رقیبان
۴. کنکاش و گزینش تاکتیک ها
۵. نقشه و برنامه ریزیِ عملیاتی (Action Plan) برای به اجرا گذاردن تاکتیک ها
اهداف دانشجو

١ – فرآیند به کارگیری تاکتیکی را که در شرایط متفاوتی به مرحلۀ اجرا گذاشته شده است و تطبیق آن را با مسئلۀ مشخص خود، تمرین کنید.

هنگامی که سخن از انتقالپذیری (Transferability) راهکارهای تاکتیکی به میان می آید، منظور این است که تاکتیک های فوق، حتی اگر از بستر و از کشوری متفاوت با زمینۀ موردن نظر شما نشأت گرفته اند، با این حال با مسئلۀ مشخص شما انطباقپذیر می باشند. ولی این نکته بدین معنا نیست که شما می توانید این گونه تاکتیک ها را با اقتباس از این تارنما و یا از هر منبع دیگری و بدون انطباق مقدماتی با زمینۀ کاری خود، دقیقاً به همان شیوهای که در بستر اولیّه به اجرا گذارده شده بودند، به کار ببندید. برای این کار می بایست نخست شرایط و توانایی های ویژۀ خود را برآورد کرده، تخمین دقیقی از مخاطراتِ نهفته در آن به دست آورید. در این راه، ممکن است ترکیب یک راهکار تاکتیکیِ مشخص با راهکاری دیگر ضروری بنماید و یا حتی یک تاکتیک معین، در حالی که در کلیّت اش به زمینۀ مورد نظر شما انتقال پذیر نیست، برخی از اجزاء و ویژگی هایِ آن با شرایط شما قابل انطباق باشند.

نکته: برای دستیابی به تاکتیکهایِ مضاعف و به زبان انگلیسی، می توانید به بانکِ داده هایِ تارنمایِ New Tactics in Human Rights به این نشانیhttp://www.newtactics.org/en/tactics مراجعه کنید.

٢ – رؤس اجزاء یک برنامهریزی عملیاتی را به عنوان واپسین مرحله از فرآیند شش مرحلهایِ نوآوریِ تاکتیکی، ارائه دهید.

استراتژیِ بدون تاکتیک، آهسته ترین راه به پیروزی است. تاکتیکِ بدون استراتژی، سروصدایِ پیش از شکست است.(سون تزو – هنر جنگ)

برنامۀ عملیاتی، ترکیبی است از وظایف مشخص (Specific tasks) تنظیم شده در قالبِ راهکارهایِ تاکتیکیِ معین، برای پیشبرد یک استراتژیِ مقرر شده، در راه دست یابی به هدفی از پیش تعریف شده. در این واپسین همایش مجازی، با چگونگی ترکیب مراحل پنج گانۀ پیشین در قدم نهایی و تنظیم یک برنامۀ عملیاتی، آشنا خواهید شد.

برنامه ریزیِ عملیاتی برای فعال کردن استراتژی و تاکتیک ها می بایست پاسخگوی پرسش های زیر باشد:

هدفِ من چیست؟
مخاطبِ من کیست؟
راهکار تاکتیکیِ منتخبِ من کدام است؟
وظایفِ نهفته در هر تاکتیک کدامند؟
مراحلِ اجرایی کدامند؟
مختصاتِ زمانی و مکانیِ اجرا کدامند؟
مسئولِ اجرا کیست؟
توانمندیهایِ لازم انسانی، اقتصادی، مادّی و غیره کدامند؟
٣ – چگونگیِ طراحیِ رویدادهایِ اصلی (Milestones) یک برنامۀ عملیاتی را که هر یک به نوبۀ خود اتمام موفقیّت آمیز مرحل های از آن را نوید داده و در حفظ روحیه و در نگهداری توان محرکۀ (Momentum) یک پویش (Campaign) طولانی موثر است، مشاهده کنید.

معمولاً بسیاری از پویش هایِ مطالباتی، دهه هایِ متوالی و یا بیشتر زمان نیاز دارند تا به سر انجامی برسند. در این راه پرمشقّت ممکن است شکست هایِ تاکتیکییی نیز مشاهده شوند.

در چنین شرایطی، چگونه می توان استقامتِ پویشِ مطالباتی را تظمین کرد؟ (همواره به خاطر داشته باشید که در این راه، با ارزشترین سرمایۀ شما خود شما و هم پیمانان تان در پویش هستید و مراقبت از خود و از دیگران در این چارچوب، از ضرورت های اولیّه به شمار می رود).

چگونه می توان از برآمدن رهبری نوین برای به دست گرفتن مشعل مبارزه در آنجا که رهبر پیشین کار را به هر دلیلی نیمه تمام گذاشته، اطمینان خاطر حاصل کرد؟

منظور از رویداد اصلی، چرخشگاهی (Turning Point) است که سنجشِ موفقیّتِ مرحله ای را ممکن می سازد. آیا می توانید در برنامۀ عملیاتی خود، رویدادهایِ اصلییی را که سنجشِ موفقیّتِ هر یک از مراحلِ اجراییِ آن را ممکن می سازند، شناسایی کنید؟

تکلیف ها

خواندنی ها
۱. مقدمه درس ۶
۲. “تطبیق تاکتیک ها” از کتاب تاکتیک‌ها جدید را مطالعه کنید، صفحه ۱۶۱
۳. مطالعه موردی درس ۴: “تمسخر محاکم”، صفحه ۷۴
(این مطالعه موردی در کلاس بحث خواهد شد)
۴. مطالعات موردی را بخوانید. حداقل ۲ مطالعه موردی را از هر بخش کتاب تاکتیک‌های جدید انتخاب نمائید که قبلا در کلاس استفاده نشده اند (در مجموع حداقل ۸ مطالعه موردی)- آن لاین:

تاکتیک‌های پیشگیری
تاکتیک‌های مداخله
تاکتیک‌های بازسازی
تاکتیک‌های ایجاد نهاد‌ها و فرهنگ حقوق بشر
۵. حداقل ۱ مطالعه موردی از سایت توانا که قبلا در کلاس استفاده نشده است را بخوانید.
تکلیف قبل از کنفرانس آن لاین
۱. از سوالات “تطبیق تاکتیک ها” (از کتاب تاکتیک‌ها جدید)، استفاده کنید، صفحه ۱۶۱
۲. نمونه‌های موردی کتاب تاکتیک‌ها جدید را مطالعه کنید (یا مطالعات موردی سایت توانا) که با مساله انتخابیتان قابل تطبیق باشد.
به این سوالات پاسخ دهید:

چه تاکتیکی را انتخاب کرده اید؟
برای چه مخاطبی و چه هدفی‌؟
چه چیزی باید تغییر کند تا برای موقعیت شما به کار آید؟
۳. تاکتیک‌ها و مخاطبان به اشتراک گذارده خواهند شد. برای دانستن اینکه چگونه تاکتیک‌ها باید تطبیق شوند در چهارچوب مورد نظرتان، این سوالات را در نظر بگیرید:

در رسیدن به هدف کوچک تر (مربوط به مخاطب) تاکتیک در چه حد موثر است؟
انتخاب مخاطب و تاکتیک در رساندن استراتژی به هدف بزرگتر موثر است؟
چه خطراتی ممکن است وجود داشته باشد؟
جهت تطبیق تاکتیک برای کم کردن خطر، چه کاری میتوان انجام داد؟
اگر خطر را نتوان کاهش داد، از چه تاکتیک‌های دیگری میتوان استفاده کرد؟
از این کلاس چه چیزی آموختید که بتواند به شما در آینده کمک کند؟
۴. فرم را به Nancy Pearson بفرستید [email protected].
کنفرانس آن لاین
زمان و تاریخ: چهارشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۰۰ به وقت تهران
Nancy Pearson : گام ۵: ایجاد یک برنامه کاری، به کارگیری استراتژی و تاکتیک‌ها همراه یکدیگر
تکلیف بعد از کنفرانس آن لاین
۱. فرم “خلاصه استراتژی و تاکتیک ها” Strategy and Tactics Summary را پر کنید.
۲. فرم “ارزیابی کلاس” Course Evaluation را پر کنید.
۳. فرم را به Nancy Pearson بفرستید [email protected].

_

اختصاص “مرکز قربانیان شکنجه- پروژه تاکتیک‌های جدید در حقوق بشر” به عنوان منبع اصلی‌ اطلاعاتی‌ این سند می‌‌باشد.

غیر تجاری این اطلاعات برای هیچ گونه منفعتی استفاده نمی‌‌شود.

سهم یکسان اگر می‌‌خواهید هر گونه تغییری در کار وارد کنید، شما می‌‌توانید حاصل کار را تنها تحت همان مجوز یا مجوز مشابه منتشر کنید و برای ایجاد بدنه اصلی‌ دانش و اطلاعت این تغییرات را با CVT-New Tactics به اشتراک گذارید.

درآمدی به درس نخستمقدمه ای بر استراتژی و تاکتیک View more presentations from Tavaana اهداف دانشجو ۱....
یش درآمد درس شمارۀ ٢مراحل اوّل و دوّم – خویشتن را بشناسید – طرح مسئله و تعین هدف Overview of strategy...
پنج مرحله برای نوآوری تاکتیکی١. شناسایی مسئله٢. تدوین بینش و هدف مشترک٣. تعریف میدان عملیاتی (Terrain)...
پیش درآمد درس شمارۀ ۴مرحلۀ سوّم – “میدان عملیاتی خود را، خویشتن را، و مخالف خود را بشناسید”...
پیش درآمد درس شمارۀ ۵مرحلۀ چهارم – کنکاش و گزینش تاکتیک ها Five Steps to Tactical Innovation –...
پیش‌درآمد درس شمارۀ ۶مرحلۀ پنجم و فراتر – تهیۀ برنامۀ عملیاتی – ترکیب استراتژی و تاکتیک و فعال کردن آنها پنج...

تاریخ

2015

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی