Search

English

جلسه ۱: پنج مرحله برای نوآوری تاکتیکی در حقوق بشر

درآمدی به درس نخست
مقدمه ای بر استراتژی و تاکتیک

View more presentations from Tavaana

اهداف دانشجو

۱. شناسایی بنیادهای تفکر استراتژیک و تاکتیک

“استراتژیِ بدون تاکتیک، آهسته ترین راه به پیروزی است. تاکتیکِ بدون استراتژی، سروصدایِ پیش از شکست است.”

  • سون تزو – هنر جنگ

در واقع آن چه گزارۀ سون تزو که بیش از دو هزار سال پیش بیان شده است، امروز به ما می آموزد این است که، برنامه ریزیِ بدون عمل، عبث است و عملِ بدون برنامه ریزی، مُهلِک.

خود را بشناسید

امروزه، با بهره گیری از سه زمینۀ تحلیلی که قرن ها پیش از این از سوی سون تزو شناسایی شده است، ما می توانیم آموزه های فراوان و گرانی را در راه پیروزیِ فردایمان به دست آوریم.

گولِ تبلیغات خود را نخورید. در عوض، برآورد درست و دقیقی از نقاط قوّت و ظعف، توانایی ها و کمبودها و پشتیبانی هایِ خویش به دست آوردید. به همین ترتیب نیز لازم و حائز اهمیّت است تا از توانایی ها

و محدودیّت هایِ همپیمانان خود شناخت درستی در اختیار داشته باشید.

مخالفین خود را بشناسید

به همان ترتیب که گول تبلیغات خود را نباید خورد، فریب تبلیغات رقیبان و مخالفین خویش را نیز نخورید. به همان اندازه که خود و توانایی ها و کاستی های خود را می شناسید، به نقاط ضعف و قدرت نیروهای مخالف خود و توانایی ها و محدودیّت هایِ همپیمانانِ آنان نیز آگاهی پیدا کنید. برای به دست آوردن توان مُحرّکه و تحرّکِ و ابتکار عمل لازم و بجا و بموقع و حتّی محوری برای پیشبرد اهداف خود در زمینۀ حقوق بشر، بنا به توصیۀ سون تزو، شناختِ درستِ استراتژیِ رقیب و منقطع و خنثی کردن آن از اهمیّت بسزایی برخوردار است.

میدان عملیاتی را بشناسید

منظور از میدان عملیاتی، به معنای تحت الفظی کلمه، می تواند محوطه ای باشد که در آن به مصاف رقیبان خود می روید. معنای دیگر میدان عملیاتی، در مفهوم عام کلمه، شرایط زمانی و مکانی و نیز اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و پیرامونی ای است که صحنۀ عملیاتی شما می باشد. در چارچوب روششناسی نوین تاکتیک ها یا New Tactics Methodology، منظور از میدان عملیاتی به عنوان عمده ترین صحنۀ نبرد ما، مجموعۀ ساختارهای مادّی و غیرمادّی، روابط، سازمان ها، نهادها و سیاست هایی است که توسط انسان ها شکل گرفته و نهادینه شده اند و دربرگیرندۀ رفتارهای انسانی یی می باشند که در این مجموعه از خود نشان می دهند.

۲. واژه های کلیدی این درس را تعریف کنید

واژه هایی را که در پیش روی دارید، برخی از مفاهیم کلیدی مورد استفاده در این درس را شامل می شوند. واژه های فوق در شرایط متفاوت، معانی متفاوتی دارند. آنچه در پی می آید، موارد استفادۀ این واژه ها، چنان که در این درس به کار گرفته شده اند، می باشد.

۳. پنج مرحلۀ متصل کردن استراتژی به تاکتیک را بیان کنید

۱. مرحلۀ نخست – شناسایی مسئله ۲. مرحلۀ دوّم – ساختن بینشی مشترک ۳. مرحلۀ سوّم – تعریف میدان عملیاتی (با استفاده از ابزار نقشۀ تاکتیکی Tactical Map و طیف همپیمانان Spectrum of Allies)

شناسایی مجموعۀ روابط، پیرامون مسئلۀ اجتماعی شناسایی شده و مورد نظر
شناسایی رشتۀ تسلسل همپیمانان و رقیبان
۴. مرحلۀ چهارم – بررسی و انتخاب تاکتیک ها

۵. مرحلۀ پنجم – نقشه و برنامه ریزی عملیاتی برای به اجرا گذاردن تاکتیک ها

حال به مواد درسی آنلاین رجوع کرده و کار خود را با مطالعۀ اثر داگلاس اِی جانسون Douglas A. Johnson، تحت عنوان The Need for New Tactics آغاز کنید.

تکلیف ها

منابع اصلی‌ برای این کلاس:
تاکتیک‌های جدید در حقوق بشر: منبعی برای فعالان، قابل دسترسی‌ به صورت آن لاین به انگلیسی‌ و فارسی‌
خواندنی ها
۱. مقدمه درس ۱
۲. روش شناسی‌ تاکتیک‌های جدید
۳. واژگان کلیدی
۴. نیاز به تاکتیک‌های جدید
۵. مقدمه کتابچه تاکتیک‌های جدید
کنفرانس آن لاین
زمان و تاریخ: چهارشنبه، ۱۳ بهمن ۱۳۸۹، ۲۰:۰۰ به وقت تهران
Nancy Pearson “ابزار تفکر استراتژیک و تاکتیکی چگونه به شما در رسیدن به هدف کمک می‌کند؟”

_

اختصاص “مرکز قربانیان شکنجه- پروژه تاکتیک‌های جدید در حقوق بشر” به عنوان منبع اصلی‌ اطلاعاتی‌ این سند می‌‌باشد.

غیر تجاری این اطلاعات برای هیچ گونه منفعتی استفاده نمی‌‌شود.

سهم یکسان اگر می‌‌خواهید هر گونه تغییری در کار وارد کنید، شما می‌‌توانید حاصل کار را تنها تحت همان مجوز یا مجوز مشابه منتشر کنید و برای ایجاد بدنه اصلی‌ دانش و اطلاعت این تغییرات را با CVT-New Tactics به اشتراک گذارید.

یادداشت های درسی:
PDF icon مواد برای جلسه ۱
PDF icon درآمدی به درس نخست
Office presentation icon پاور پوینت جلسه یک
PDF icon روش‌شناسی‌ تاکتیک‌های جدید (انگلیسی)
PDF icon تکلیف برای مطالعه
PDF icon واژگان کلیدی

درآمدی به درس نخستمقدمه ای بر استراتژی و تاکتیک View more presentations from Tavaana اهداف دانشجو ۱....
یش درآمد درس شمارۀ ٢مراحل اوّل و دوّم – خویشتن را بشناسید – طرح مسئله و تعین هدف Overview of strategy...
پنج مرحله برای نوآوری تاکتیکی١. شناسایی مسئله٢. تدوین بینش و هدف مشترک٣. تعریف میدان عملیاتی (Terrain)...
پیش درآمد درس شمارۀ ۴مرحلۀ سوّم – “میدان عملیاتی خود را، خویشتن را، و مخالف خود را بشناسید”...
پیش درآمد درس شمارۀ ۵مرحلۀ چهارم – کنکاش و گزینش تاکتیک ها Five Steps to Tactical Innovation –...
پیش‌درآمد درس شمارۀ ۶مرحلۀ پنجم و فراتر – تهیۀ برنامۀ عملیاتی – ترکیب استراتژی و تاکتیک و فعال کردن آنها پنج...

تاریخ

2015

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی