Search

English

اجازه کودک دست کیست؟

ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی می‌گوید پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص طفل هستند و هیچ حقی برای مادران در نظر نمی‌گیرد.

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...