Search

English

جنگ ما را ثروتمند می‌کند؟

قاسم سلیمانی جنگ را یک گنج می‌دانست که مردم ایران را ثروتمند می‌کند. در این ویدیو سری بزنیم به بخشی از این ثروت‌ها.

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...