Search

English

انتخابات در نظام‌های بسته

این وبینار اولین جلسه سری وبینارهای انتخابات آزاد و مدلهای گذار به دموکراسی می باشد. تجربه گذار به دمکراسی در کشورهای آرژانتین، شیلی، لهستان، آفریقای جنوبی و نقش انتخابات در آن ها بررسی می شوند. در این بررسی به روش های مقاومت مدنی در این کشورها هم پرداخته می شود و تاثیر آن ها در راه  رسیدن به یک انتخابات آزاد واکاوی خواهد شد.

این وبینار دومین جلسه سری وبینارهای انتخابات آزاد و مدلهای گذار به دموکراسی می باشد. تجربه انتخابات در...
این وبینار اولین جلسه سری وبینارهای انتخابات آزاد و مدلهای گذار به دموکراسی می باشد. تجربه گذار به دمکراسی...
این وبینار سومین جلسه سری وبینارهای انتخابات آزاد و مدل‌های گذار به دموکراسی می باشد. تجربه گذار به دموکراسی...

تاریخ

2013

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی