Search

English

اعزام زندانیان بیمار به بیمارستان خارج از زندان

اگر چنانچه وضعیت بیماریِ زندانی، به نحوی باشد که امکانات بهداریِ زندان برای معالجه او کافی نباشد، باید زندانیِ بیمار به بیمارستانی در خارج از زندان منتقل شود. • برای انتقال زندانی بیمار به بیمارستانی خارج از زندان، لازم است که رئیس واحدِ بهداشت و درمان، موضوع را تائید کند و قاضیِ اجرایِ احکام و رئیس مؤسسه یا زندان هم با انتقال زندانی به بیمارستان موافقت کنند. بنابراین صِرف تشخیص بیماری و تائید رئیس واحد بهداشت یا پزشک موسسه کافی نیست تا زندانی برای درمان به یکی از مراکز درمان خارج از زندان منتقل شود؛ بلکه بعد از تائید رئیس واحد بهداشت موسسه، حتماً باید ۲ مقام دیگر زندان – یعنی قاضی اجرای احکام و رئیس موسسه – هم با نظر او موافقت کنند. • اگر بیماریِ زندانی به نحوی باشد که موضوع اعزام او به بیمارستانی در خارج از زندان فوریت داشته باشد و مسئولان نتوانند موافقت قاضی ناظر زندان را کسب کنند، باید در اسرع وقت به دستور رئیس واحد بهداشتِ زندان و اجازه‌ی رئیس مؤسسه یا زندان – و در نبود رئیس زندان با موافقت جانشین او – بیمار را به بیمارستان اعزام کنند و بعداً موضوع به قاضی ناظر گزارش شود. • بر اساس ماده ۱۳۷ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، ضرورت رسیدگی به وضعیت متهمان و محکومان بیمار، ایجاب می‌کند که در موارد فوری، مسئولان منتظر حضور یا دستور قاضی ناظر زندان نباشند. • قاضی ناظر و مسئولان مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال و زندان‌ها وظیفه دارند که به وضع محکومان بیمار صعب‌العلاج یا غیرقابل عالج رسیدگی کنند و بر اساس مقرراتِ قانون آئین دادرسی کیفری، اقدام کنند تا محکومان بیمار بتوانند تا زمان بهبودی کامل، مدت حبس خود را در بیمارستان بگذرانند. • چنانچه پزشک بهداری مؤسسه یا زندان تشخیص دهد که محکوم بیمار باید در بیمارستان بستری شود، نگهداری او در بهداری یا آسایشگاه جایز نیست و مسئولین زندان وظیفه دارند که محکوم را در بیمارستان بستری کنند. • طبق ماده ۱۵۰ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها هم، مسئول واحد بهداشت موسسه وظیفه دارد که وضعیت زندانی بیمار بستری در مراکز درمانی خاج از زندان را رصد کرده و مطمئن شود که به وضع زندانی خوب رسیدگی می‌شود.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...