Search

English

جلسه ۵: توسعه پایدار

جلسه سوم از میزگردهای دکتر کاظم علمداری٬ که با حضور دکتر آزیتا رضوان٬ معمار و برنامه‌ریز شهری و مهندس حمید شیرازی همراه است٬ درباره موضوعاتی چون حفاظت از محیط زیست٬ توسعه پایدار و تاثیرات توسعه اقتصادی٬ کشاورزی و صنعتی بر محیط زیست بحث و گفتگو می‌کند. توسعه پایدار٬ فرایند تغییری نهادی در استفاده از منابع، هدایت سرمایه‌گذاری‌ها و سمت‌گیری توسعه تکنولوژی است که با نیازهای حال و آینده سازگار باشد. توسعه پایدار یک فرایند لازمه بهبود و پیشرفت است. فرایندی که اساس بهبود وضعیت و از میان برنده کاستی‌های اجتماعی و فرهنگی جوامع پیشرفته‌است و باید موتور محرکه پیشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمامی جوامع و به ویژه کشورهای در حال توسعه باشد.

 در جلسه اول از میزگردهای دکتر کاظم علمداری٬ که با حضور دکتر رضا باوفا٬ کارشناس اقتصاد٬ همراه است؛...
جلسه دوم از میزگردهای دکتر کاظم علمداری٬ که با حضور دکتر علی فراستی٬ عضو هیئت علمی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا...
جلسه سوم از میزگردهای دکتر کاظم علمداری٬ که با حضور دکتر نهضت فرنودی٬ روانشناس بالینی با تخصص در روان‌شناسی...
در جلسه چهارم از میزگردهای دکتر کاظم علمداری٬ که با حضور دکتر علی اکبر مهدی٬ جامعه‌شناس٬ و دکتر عطا هودشتیان٬...
جلسه سوم از میزگردهای دکتر کاظم علمداری٬ که با حضور دکتر آزیتا رضوان٬ معمار و برنامه‌ریز شهری و مهندس...

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی