Search

English

جلسه ۴: تدوين یک طرح پیشنهادی

وجه مشترک طرح‌های موفق کدام است؟ روایت و تدوین یک طرح چه مقولات ضروری و اجتناب‌ناپذیری را باید در خود بگنجاند؟ اشتباهات رایج در تودین یک طرح کدامند و چگونه می‌توان از آنها اجتناب کرد؟ چگونه رویکرد مبتنی بر چارچوب منطقی، هدفمند و زمان‌بندی‌شده (logframe) می‌تواند شما را در تدوین، ارائه و اجرای یک طرح موفق یاری دهد؟ عناصر ضروری در بودجه‌بندی یک طرح پیشنهادی کدامند؟ چگونه می‌توان مطمئن شد که تمام نیازهای مالی در بودجه منظور شده و در عین حال طرح پیشنهادی از قابلیّت رقابت لازم هم برخوردار مانده است؟

این درس برای ایرانیانی تدوین شده است که چه در ایران و چه در خارج از ایران، مدیر یک سازمان غیردولتی بوده...
سنگ‌بناهای نهادین یک سازمان غیردولتی درست و سالم کدامند؟ اقدامات و سامانه‌های حقوقی ضروری کدامند؟ برای...
منابع و فرصت‌های مالی موجود برای سازمان‌های غیردولتی ایرانی کدامند؟ چگونه می‌توان در این زمینه جستجو...
وجه مشترک طرح‌های موفق کدام است؟ روایت و تدوین یک طرح چه مقولات ضروری و اجتناب‌ناپذیری را باید در خود...
مدیریت پروژه چیست؟ مهارت‌های کلیدی مدیران موفق کدامند؟ ساختار شکست کار چیست (Work Breakdown Structure)...
ویژگی‌های گزارشی که کارآ بوده و نظر مساعد حامی مالی را جلب کند، کدامند؟ چگونه نظارت و برآورد روزمره پیشرفت...
سبک‌های مختلف رهبری چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؟ چگونه می‌توانید سبک رهبری خود را سنجیده و آن را بهبود...
چرا روابط عمومی و مکاتبه در این زمینه برای یک سازمان غیردولتی مهم است؟ چگونه شرکای سازمانی در کمک به...

دوره‌های آموزشی