English

جلسه ۳: قدرت، تبعیض، حق، عدالت

قدرت، تبعیض، حق، عدالت

پویش قدرت به سمت نامحدود شدن است. چگونه می‌توان قدرت را محدود کرد؟ در این جلسه به این پرسش پرداخته می‌شود. مفهوم قدرت، پلورالیسم، تبعیض و شکل‌های مختلف آن و همپیوندی آزادی و عدالت موضوع‌های اصلی این جلسه هستند.

در این جلسه نخست درباره نظریه دموکراسی صحبت شده و سپس درباره منشأ واژه دموکراسی توضیحاتی داده می‌شود....
در این جلسه تمرکز بر روی تحول و گسترش ایده دموکراسی در عصر جدید است. دولت و رضایت مردم، حق مقاومت، انتخابات،...
قدرت، تبعیض، حق، عدالت پویش قدرت به سمت نامحدود شدن است. چگونه می‌توان قدرت را محدود کرد؟ در این جلسه...
پاسخگویی، مسئولیت و شفافیت از دیرباز این پرسش مطرح بوده است که چگونه می‌توان سیاست را اخلاقی کرد. در...
مفهوم قدیم و جدید آزادی، آزادی منفی و مثبت، آزادی و روشنگری، دیالکتیک سیستم و آزادی، آزادی و حق، آزادی...
مفهوم حق حق چیست؟ به چه معنایی انسان به عنوان انسان برخوردار از حق است؟ در برابر این نظر که حق مفهومی...
در این جلسه به این پرسش پرداخته می‌شود که آزادی، وجود واقعی خود را چگونه نشان می‌دهد. برای جامعه‌ای چون...
در این جلسه به آزادی عقیده پرداخته شده و به تاریخ گسترش آن در عصر جدید اشاراتی می‌شود. جلسه به ستیز میان...

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی