Search

English

جلسه ۳: آیا روزنامه‌نگاری مستند با روزنامه‌نگاری متعهد در تضاد است؟

آیا اولویت «فکت» بر «آرمان»، تضعیف‌کننده «روزنامه‌نگاری متعهد» (committed journalism) و پیگیری آرمان‌های انسانی در فعالیت‌های رسانه‌ای است؟ آیا وسواس بر دقت در فکت‌ها، باعث نمی‌شود تا روزنامه‌نگاران و شهروند-روزنامه‌نگاران، به افراد بی‌طرف و «خنثایی« تبدیل شوند که نمی‌توانند در ترویج مفاهیمی چون حقوق بشر و دموکراسی موثر باشند؟

چرا روزنامه‌نگاری مبتنی بر مستندات واقعی، جایگاه برجسته‌ای در فضای رسانه‌ای ایران و جهان دارد؟ چرا روزنامه‌نگارانی...
آیا شهروند – روزنامه‌نگاران هم به فراگیری قواعد روزنامه‌نگاری مستند نیاز دارند؟ آیا این دیدگاه درست است...
آیا اولویت «فکت» بر «آرمان»، تضعیف‌کننده «روزنامه‌نگاری متعهد» (committed journalism) و پیگیری آرمان‌های...
آیا روزنامه‌نگار ممکن است که بدون دروغ گفتن هم به گمراه کردن مخاطبان خود بپردازد؟ چگونه برخی رسانه‌ها...
برای به دست آوردن فکت‌های معتبر به چه منابعی می‌توان رجوع کرد؟ رجوع صحیح به مستندات رسانه‌ها یا منابع...
مشاهدات یا روایت‌های اختصاصی در چه شرایطی «خبر» محسوب می‌شوند؟ در چه شرایطی انتشار رسانه‌ای مشاهدات یا...
چرا حداقلی از «درک ریاضی»‌ در روزنامه‌نگاری و روزنامه‌نگاری شهروندی لازم است؟ اهمیت «عدد و رقم» در روزنامه‌نگاری...
چه منابعی برای استخراج داده‌های عددی قابل اعتماد هستند؟ چه میزان از درک ریاضی برای استناد به داده‌های...

تاریخ

2014

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی