Search

English

جلسه دوم: اقلیت، پلورالیسم و تکوین اقلیت

در این جلسه تعاریفی از اقلیت مطرح می‌شود و به این می‌پردازیم که در قانون اساسی ایران، در اساس‌نامه و روش وزارت ارشاد و در برنامه درسی دانشگاه‌ها فرهنگ اصلی را چگونه و از چه دیدگاه‌هایی رسمی کرده‌اند. صدای چه کسی غایب است و چرا؟ در این جلسه به کاوش در معنای تکثرگرایی، تضعیف «فردگرایی»، شگردهای ایجاد وحدت برای سرکوب فرد اشاره می‌شود. «تک‌فرهنگی» و «چندفرهنگی» و ارتباط آن با حکومت دینی و مسأله فردیت تشریح می‌شود و همین‌طور با تحلیل مختصر در معنای وحدت و همذات‌پنداری، مسأله استبداد و همرنگی فکری و فرهنگی در گفتمان حکومت بررسی خواهد شد. برخی شگردهای یگانه‌سازی مانند «امر به معروف و نهی از منکر» را در نسبت با قانون و همچنین حقوق مدنی بررسی و تشریح می‌کنیم و این را که فیلم و رمان و شعر چگونه در این‌باره موضع گرفته است. 

در این جلسه تأثیر متقابل فرهنگ، حقوق و سیاست را از منظر متونی از اندیشه غرب و اندیشه اسلامی‌-‌جمهوری...
در این جلسه دو موضوع متفاوت را بررسی می‌کنیم: ۱. جنسیت جسمی در تفاوت با جنسیت اکتسابی و فرهنگی ۲....
در این جلسه به موضوع بی‌جنس‌گرایی می‌پردازیم که موضوع بسیار مهمی در ایران است، و هنوز در این‌باره کتاب...
در این جلسه تعاریفی از اقلیت مطرح می‌شود و به این می‌پردازیم که در قانون اساسی ایران، در اساس‌نامه و...
در این جلسه به مسأله اقلیت مرئی و اقلیت نامرئی و موضوع غیاب و حضور آن‌ها در فرهنگ می‌پردازیم. با رجوع...
در این جلسه به مفهوم مطلق‌گرایی فرهنگی و هویتی می‌پردازیم و موضوع تفاوت و تشابه را در بستر اسلام، ایرانیت...
در این جلسه برای نتیجه‌گیری، مطالب جلسات قبل را مرور می‌کنیم و به سوی مفهوم مهم به رسمیت‌شناسی حرکت می‌کنیم....
در این جلسه معلولیت را به منزله نوعی هویت جدید معرفی می‌کنیم که علاوه بر یک وضعیت جسمی موضوعی در سیاست...

تاریخ

2011

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی