Search

English

جلسه ۱: هویت جنسیتی

در این جلسه پس از تعریف هویت و خصوصیات آن و مفاهیم خودانگاره و طرحواره، نکاهی به انواع هویت انداخته می‌شود و سپس هویت جنسیتی از آن میان به تفصیل بررسی می‌شود. همچنبن با توضیح نقشهای جنسیتی و تأثیر تفکر ذات‌گرایانه بر شکل‌گیری طرحواره‌ها، تعریفی از اختلال هویت جنسی و مشکلاتی که افراد تراجنسی و تراجنسیتی در جامعه با آن روبرو هستند، ارائه می‌گردد.

در این جلسه پس از تعریف هویت و خصوصیات آن و مفاهیم خودانگاره و طرحواره، نکاهی به انواع هویت انداخته می‌شود...
در این جلسه تعریفی از هویت جنسی و همجنسگرایی ارائه می‌شود. سپس، عوامل مؤثر بر گرایش جنسی اعم از طبیعت...
در این جلسه به آشکارسازی و تأثیر سرکوب اجتماعی بر عدم آشکارسازی و بیان جنسیتی پرداخته می‌شود. بیان جنسیتی...
در این جلسه، آگاهی متخصصان و مشاوران نسبت به مسائل دگرباشان بررسی میشود. ضمن اشاره به موانع بر سر راه...
در این جلسه، با تبیین اهمیت حقوق جنسی و حقوق باروری، این حقوق مورد تعریف قرار می‌گیرد. همچنین حقوق اولیهی...

دوره‌های آموزشی