Search

English

جلسه ۱: جنبش دانشجویی قبل و پس از انقلاب

در قسمت اول وبینار تجربه جنبش دانشجویی پرویز دستمالچی به برسی انتقادی جنبش دانشجویی و تجربیات شخصی خود در این زمینه می پردازد و از علل حضور خود در فعالیت های سیاسی می گوید. دستمالچی همچنین به مقایسه ای اجمالی بین جنبش دانشجویی پیش و پس از انقلاب می پردازد. او در این قسمت از ارزش ها و معیارهای فعالیت سیاسی پیش و پس از انقلاب سخن می گوید.

در قسمت اول وبینار تجربه جنبش دانشجویی پرویز دستمالچی به برسی انتقادی جنبش دانشجویی و تجربیات شخصی خود...
در قسمت دوم وبینار تجربه جنبش دانشجویی ‪ ‬ پرویز دستمالچی در یک بررسی انتقادی توضیح می دهد که چگونه یک...

تاریخ

2014

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی