English

جلسه ۸: ارزیابی انتخابات

در این جلسه دانشجویان با سرفصل های زیر آشنا خواهند شد:

  • اصول حاکم بر ارزیابی انتخابات
  • طبیعت و محتوای چارچوب «راهنمای بین المللی برقراری انتخابات آزاد و منصفانه»
  • چگونگی انجام ارزیابی
  • شیوه های به کارگیری و بهره برداری از یافته های یک ارزیابی به عنوان ابزاری برای اصلاح و تغییر
در این جلسه دانشجویان با خطوط کلی و مفاهیم کلیدی مطرح در این دوره آشنا می شوند. سرفصل های مورد...
در این جلسه دانشجویان به درک موارد زیر نائل خواهند آمد: پیدایش و تطور جنبه های نظری و عملی انتخابات چگونگی...
در این جلسه  دانشجویان با اهمیت انتخابات در موارد زیر آشنا خواهند شد: برابری سیاسی برای همه آزادی...
این جلسه به بررسی مشارکت در انتخابات می پردازد. از جمله مسائل مورد بحث در این جلسه: چه کسی مجاز است...
در این جلسه دانشجویان به فراگیری زمینه های زیر نائل خواهند آمد: سیستم های گوناگون رایج در رأی...
این جلسه شرحی از فعالیت های گوناگون در طول دورۀ انتخاباتی ارائه می دهد و سرفصل های زیر...
چالش ها و توفیق ها در این جلسه اوضاع و احوال و شرایطی که منجر به پیامدهای مطلوب در انتخابات می...
در این جلسه دانشجویان با سرفصل های زیر آشنا خواهند شد: اصول حاکم بر ارزیابی انتخابات طبیعت...

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی