Search

English

دموکراسی و تربیت: دستنامه راهنما برای پیوند دموکراسی و کودکی

این کتاب که به طور اختصاصی برای آموزشکده توانا تالیف شده است، راهنمایی است برای رسیدن به این هدف که چگونه کودکان را با عنایت به پرورش شخصیت آنها و رعایت حرمت به کودک تربیت کنیم. مربیان و والدین با کمک این راهنما درخواهند یافت چگونه ارزشها و اصول دمکراتیک می‌تواند در خانه و در تربیت کودک کاربرد پیدا کند تا چالش های تربیتی که کودک و والدین هر دو با آن روبرو می‌شوند آسانتر پشت سر گذاشته شود. والدین ضمن مطالعه این راهنما با شیوه‌هایی آشنا می شوند که پرورش ظرفیت‌های کودک آنها را تامین می‌کند و به ایفای نقش هموار خانواده یاری می‌رساند.
این راهنما با ارائه ده‌ها مثال به مشکلات بزرگ کردن بچه‌ها می‌پردازد و برای حل آنها از شیوه‌های دموکراسی، نه به عنوان نظام سیاسی که به عنوان راهنمای اخلاقی مرتبط با روابط اجتماعی، استفاده می‌کند. بحث اصلی کتاب روشن ساختن ارتباط دموکراسی با زندگی خانوادگی است و اینکه اصول دموکراتیک چگونه می‌تواند برای بهبود سلامت و تقویت پرورش روانی و اجتماعی کودکان استفاده شود. این راهنما بر اصولی متکی است که در کنوانسیون حقوق کودک مصوب سازمان ملل متحد تشریح شده است و بر بهترین تجربه‌های مراقبت و آموزش کودک در سنین آغاز رشد او تکیه دارد تا والدین راهنمایی عملی برای پرورش کودکان خود داشته باشند.

انتشارات بیشتر ...