Search

English

نامه‌هایی از زندان، اثر آدام میچنیک

آدام میچنیک، از بنیانگذاران جنبش همبستگی لهستان، به دلیل اعتقادات سیاسی خود چندین بار به زندان افتاد. در این مقاله، نوشته‌شده بین سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۸۴، او بر اهمیت صداقت شخصی در برخورد با یک رژیم غیر‌اخلاقی سیاسی تاکید می‌کند. پیشگفتار، مقدمه و فصل اول از«نامه‌هایی از زندان» توسط توانا ترجمه شده است.

«نامه‌هایی از زندان» را با ترجمه آموزشکده توانا به زبان فارسی، رایگان دانلود کنید و بخوانید!

انتشارات بیشتر ...