Search

English

جلسه ۷: حقوق معنوی زندانیان ۱

در این جلسه موضوع حقوق معنوی زندانیان با توجه به قانون مجازات اسلامی جدید مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این خصوص در بخش اول از بررسی حقوق معنوی زندانیان، مواردی که برای حفظ حقوق معنوی زندانیان مورد پیش‌بینی قانونی قرار گرفته است، بیان می‌شود. این موارد عبارتند از:

۱- موضوع مجازات‌ها: ارعاب دیگران، طرد بزهکاران خطرناک و اصلاح و تربیت و بازپروری مجرمین در جرائم غیر مهم، برای جرائم کم اهمیت و تخلفات مجازات‌هایی نازل و برای جرائم مهم مجازات‌هایی سنگین به منظور طرد مجرمین خطرناک از اجتماع مقرر گردیده است .۲- درجه شدت یا ضعف مجازات‌ها: قانون‌گزار با توجه به شدت جرم و مقتضیات زمان و مکان و در نظر گرفتن حقوق معنوی زندانیان، مجازات‌ها را تشدید یا خفیف‌تر می‌کند. ۳- اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان: در این خصوص قاضی باید طبق قانونی که در زمان وقوع جرم لازم‌الاجرا بوده حکم دهد و اصل عطف به ماسبق نشدن قانون را محترم شمارد. ۴- اصل فردی کردن اجرای مجازات‌ها: طبق این اصل اثر مجازات‌ها نباید به خانواده زندانیان سرایت کند، با این وصف اما اثر مجازات‌های سالب آزادی، جزای نقدی، بستن موسسه و مسئولیت مدنی وراث و مجازات شخصیت‌های حقوقی به نوعی به خانواده و یا سایر وابستگان زندانی سرایت می‌کند. ۵- اصل تساوی مجازات‌ها: در ادامه جلسه موارد مطروحه به‌عنوان بخش اول از بررسی حقوق معنوی زندانیان در رابطه با زندانیان عقیدتی-سیاسی نیز مورد مداقه و بررسی قرار خواهد گرفت.

در ابتدای این دوره به موضوع حبس یا سلب آزادی به عنوان مجازات در مقام یکی از بارزترین دستاوردهای مکاتب...
در این جلسه ابتدا روش‌های حقوقی تضمین حقوق زندانیان با استناد به قواعد و قوانین بین‌المللی و قوانین داخلی...
تفاوت زندانی با متهم و نیز تفاوت حبس با بازداشت موقت با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری جدید موضوعاتی‌ست...
در این جلسه، آیین‌نامه سازمان زندان‌ها در خصوص تفکیک زندانیان حسب پيشينه، سن، جنسيت، تابعيت، نوع جرم،...
بخش دوم تفکیک زندانیان بر اساس نوع جرم موضوع مورد بررسی این جلسه خواهد بود که در این خصوص بحث تفکیک زندانیان...
در این جلسه موضوع حقوق مادی زندانیان که مبتنی بر اهداف، بازپروری و بازسازی و به‌طور کلی اصلاح زندانیان...
در این جلسه موضوع حقوق معنوی زندانیان با توجه به قانون مجازات اسلامی جدید مورد بررسی قرار خواهد گرفت....
در بخش دوم از بررسی حقوق معنوی زندانیان با توجه به قانون مجازات اسلامی جدید در این جلسه موضوع نحوه تعیین...

تاریخ

2015

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی