Search

English

جلسه ۳: اهمیت قرآن و حدیث در ساختار فکر اسلامی

در این جلسه اهمیت قرآن و حدیث در ساختار فکر اسلامی بررسی می‌شود. قرآن و حدیث هم از نظر میزان اعتبار هم از لحاظ درجه‌ی مرجع بودن در شکل دادن به مفاهیم الاهیاتی و فقهی یکسان نیستند. مکتب‌های الاهیاتی و فقهی گاهی در برخی قلمروها به حدیث اهمیت بیشتری می‌دهند تا قرآن. پرسش اصلی کوشش برای یافتن پاسخ برای این پرسش است که چرا قرآن و حدیث جایگاهی را به دست آوردند که در سنت اسلامی داشته‌اند؟ و پیامدهای معرفتی و نیز سیاسی جایگاهِ سنتی قرآن و سنت چیست؟ هم‌چنین مسأله‌ی «بازگشت به قرآن» که به مثابه‌ی گفتاری ایدئولوژيک در سده‌ی بیستم در جهان اسلام رواج یافت موضوع تحلیل قرار می‌گیرد

در این جلسه به امکان کاربرد روش‌های مدرن در تفسیر آیه‌های قرآن می‌پردازیم و این‌که اگر با ذهن مسلح به...
پرسش کانونی در این جلسه آن است که قرآن به مثابه‌ی یک کتاب چگونه شکل گرفت و تکوین تاریخی این کتاب چه تأثیری...
در این جلسه اهمیت قرآن و حدیث در ساختار فکر اسلامی بررسی می‌شود. قرآن و حدیث هم از نظر میزان اعتبار هم...

تاریخ

2011

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی