Search

English

جلسه ۱: نقش زنان، دانشجویان و دانشگاهیان در جنبش ضد آپارتاید

در این وبینار نقش زنان، دانشجویان و دانشگاهیان در مبارزات آزادی خواهانه آفریقای جنوبی نشان داده می شود. در این وبینار شما می بینید که چگونه همه گروه های مردمی از هر جنس و نژاد و طبقه در این مبارزات نقش داشتند.

در این وبینار نقش زنان، دانشجویان و دانشگاهیان در مبارزات آزادی خواهانه آفریقای جنوبی نشان داده می شود....
این وبینار وضعیت حقوق بشر در حکومت آپارتاید آفریقای جنوبی و نقش فشارهای بین المللی در جنبش ضد آپارتاید...
در این وبینار بررسی می شود که کمیسیون حقیقت و سازش چیست و سپس نمونه آفریقای جنوبی مورد بحث قرار می گیرد....

تاریخ

2013

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی