English

آینده مبهم پناهجویان در استرالیا

بهروز بوچانی، پناه‌جوی ایرانی مقیم جزیره مانوس، برنده بزرگ‌ترین و مهم‌ترین جایزه ادبی استرالیا شد. بهروز ۶ سال است که منتظر پناهدگی خود است و به همین دلیل هم اجازه حضور در مراسم جایزه ادبی را نیافت. پناهجویان ایرانی از پناهندگی در استرالیا محروم هستند و سال‌ها است به شکلی غیرانسانی در اردوگاه‌ها زندگی می‌کنند.

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...