Search

English

تبعیض‌های چندگانه؛ چالش‌ها و مداراگری


در این برنامه ماهمنیر رحیمی، روزنامه‌نگار، با فرزانه ثابتان، روان‌شناس ‎و فرهاد ثابتان، اقتصاددان، گفت‌وگو می‌کند. فرزانه و فرهاد ثابتان خواهر و برادری هستند که از شهروندان بهایی ایرانی بوده‌اند و از تجربه‌‌ها و چالش‌های خود از تبعیض‌هایی که درباره آن‌ها صورت می‌گرفته است، می‌گویند.

این برنامه زنده اینستاگرامی ۹ شهریور ۱۴۰۲ از صفحه اینستاگرام گفت‌وشنود برگزار شده است.

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...