Search

English

امنیت دیجیتال برای فعالان کمپین‌های انتخاباتی

در سال های اخیر اینترنت به یکی از ابزارهای محوری در فعالیت انتخاباتی تبدیل شده است. کاندیداها، احزاب سیاسی و مدیران کمپین ها بخش عمده ای از فعالیت انتخاباتی خود را روی اینترنت و با استفاده از ابزارهای دنیای دیجیتال انجام می دهند. در این جزوه، توصیه هایی جهت حفظ امنیت کمپین های انتخاباتی در دنیای دیجیتال به طور خلاصه ارائه شده است.

انتشارات بیشتر ...