English

شعری برای علیرضا رجایی – شمس لنگرودی

«نگران مشو در تاریکی
چشم باز، بسته تفاوت چندانی ندارند …»

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...