English

چرا پُل‌های اصفهان فرو می‌ریزند؟

شاید از خود پرسیده باشیم که چرا پل‌‌های اصفهان فرو می‌ریزند یا در حال ریزشند. خشکسالی مهم‌ترین دلیل آن است. بی‌توجهی مسئولان امر یکی دیگر از عوامل مهم و موثر است. 

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...