Search

English

حق زنان بر انتخاب پوشش

امروز در جهان آزاد و حتا در بسیاری از کشورهای غیرآزاد و غیردموکراتیک، انتخاب پوشش یک حق است و حکومت و ارباب قدرت نمی‌توانند به هیچ بهانه‌ای این حق را از شهروندان دریغ کنند. در ایران اما چنین نیست. حکومت با گسیل‌ داشتن ماموران در لوای گشت ارشاد به این حق زنان هجوم می‌برد. حسین رئیسی، حقوق‌دادن در این ویدئو به جوانب مختلف حق پوشش نظر می‌کند.

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...