English

برنامه زنده با شاپرک شجری‌زاده

شاپرک شجری‌زاده در این برنامه زنده فیس بوکی در توانا از شرایط خود در ایران و پس از خروج خود می‌گوید.

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...